ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงาน ด้านพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง