messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือ E-Service : แบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือ : วิธีการใช้งานระบบ E-service ของเว็บไซต์ อบต.พระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือ : การยืมทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2