messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คู่มือคนพิการ
public งานสวัสดิการสังคม
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เกียรติบัตร Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา 2566
อบต.พระงาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เกียรติบัตรการประเมิน ITA ประจำปี 2565
ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
 
info ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล (Recycle)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
กลุ่มดอกไม้งาม ชมรมผู้สูงอายุตำบลพระงาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดระนอง
MOI Waste Bank Week- มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดประสาท หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
อบต.พระงาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ศพด.อบต.พระงาม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
นายคนอง มะกล่ำขาว
รองนายก อบต.พระงาม รักษาราชการแทน นายก อบต.พระงาม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผลคะแนนการประเมิน ITA

สถิติ sitemap
วันนี้ 67
เดือนนี้2,150
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)53,591
ทั้งหมด 216,074


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ