messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
คำสั่ง เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการจากระดับปฏิบัติการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
การบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
คำสั่งแบ่งงานระบบแท่งรวมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
ประกาศผลคะแนนดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล (เมษายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3154
คำสั่งรับโอนเจ้าพนักงานการเงินและนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1