messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box กองคลัง
ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอังคณา ด่านสุขณรงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรีพร วงศ์สาหร่าย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวปาณิสรา สิทธิการทัย
คนงาน
นางสาวสุกัญญา ศรีเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ