messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ สังข์วงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายธนากฤต คล้ายหะนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอธิพร แสงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.จ.อ.เสถียร ยิ้มพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายคณนาค สุขใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอนุกูล กว้างขวาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุญนิศา มหาชีวสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิชาภา สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายปรีชา โพธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวโสภา โพธิศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายตรีเนตร์ สุขสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ